BENIMPEX & CO është projektuar si shoqëri me afat të pakufizuar dhe ka objektiv zhvillimin dhe zgjerimin në përputhje me zhvillimin koherent të ekonomisë në këtë fushë.

Misioni i kompanisë sonë është shfrytëzimi i oportuniteteve tepër të favorshme në fushën e shërbimeve të cilat krijojnë situata dominuese në treg, në bashkëpunim aktiv me investitorë potencialë.

Vizioni i kompanisë sonë është arritja e standarteve ndërkombëtare në fushën e shërbimit nëpërmjet rritjes së cilësisë dhe shpejtësisë së veprimit dhe shërbimit.